Общи условия на ФЬОНИКС Фарма ЕООД за ползване на експертен панел за аптеки Фарма Експерт

 1. Валидност
  1. Следните Общи условия на ФЬОНИКС Фарма се отнасят за използването на защитената с парола част на експертния панел за фармацевти Фарма Експерт. Регистрирайки се или използвайки Фарма Експерт, потребителят приема настоящите Условия за ползване без възражения. ФЬОНИКС Фарма не приема никакви отклоняващи се или конфликтни условия.
  2. ФЬОНИКС Фарма има право да променя Условията за ползване. В този случай потребителите ще бъде изрично информирани за промените и трябва да ги приемат отново.
  3. Условията за ползване в тяхната текуща версия са достъпни по всяко време на сайта на платформата за проучвания.
  4. Бъдещи устни споразумения трябва да бъдат сключени и в писмена форма, за да бъдат валидни, освен ако не се основават на индивидуално договорно споразумение. Това се отнася и за изменението или отмяната на тази писмена клауза.
 2. Използване на Фарма Експерт
  1. Фармацевтите, които са жители на Република България, имат право да използват Фарма Експерт. Използването на експертния панел е безплатно. Няма юридически изисквания за използването на Фарма Експерт. Панелът може да се използва само от фармацевти. Потребителските акаунти не могат да се предоставят на трети страни.
  2. Фарма Експерт не е предназначен за използване от непълнолетни лица. Абсолютно забранено е непълнолетни лица да предоставят лични данни, както и да използват форуми и зони за чат.
  3. Когато използва Фарма Експерт, потребителят се задължава да не претоварва, атакува, променя или уврежда уебсайта или свързания софтуер, хардуер и/или сървър. Потребителят се задължава да не възпрепятства или нарушава използването на уебсайта от други потребители. В допълнение, потребителят се съгласява да не манипулира информация или материали намиращи се на или свързани с този уебсайт.
 3. Регистрация
  1. Регистрацията е необходима за да имате достъп до съдържанието на експертния панел Фарма Експерт. За целта ще получите имейл с връзка, посредством която можете да създадете своя потребителски акаунт и да въведете Вашата парола. След като настроите акаунта си, той трябва да бъде активиран. За тази цел ще получите имейл, съдържащ Вашите основни данни, както и въпросник за профилиране. Вие трябва да последвате връзката, за да активирате акаунта си. След приключване на регистрацията можете да влезете с Вашите имейл адрес и парола, която сте избрали, за да използвате всички функции на експертния панел Фарма Експерт.
  2. Всеки участник може да се регистрира само с един имейл адрес. Множество регистрации на един и същ участник с различни имейл адреси не е разрешен.
  3. Вие сте длъжни да съхранявате данните си за достъп и да ги защитавате от достъп от трети страни. Данните Ви за достъп няма да бъдат предоставяни или предлагани на трети страни. Също така не е разрешено използването на данни за достъп на трети страни.
  4. Вие носите пълна отговорност за използването на Вашия акаунт или всяка свързана с него дейност, включително използването на акаунта от всяко лице, което с или без разрешение използва Вашата информация за вход или има достъп до всеки компютър, на който се намира акаунтът Ви или достъп до него. Ако има признаци, че трета страна е получила достъп до Вашите данни за регистрация, трябва незабавно да промените съответните данни.
  5. С регистрацията си се съгласявате да участвате в онлайн проучвания, без да сте задължени да участвате. Като потребител давате своето съгласие да отговаряте на всички въпроси вярно и възможно най-точно.
  6. Регистрираните участници биват поканени да участват в онлайн проучванията. Изборът на участници зависи от съответната тема на изследване. Поканата ще бъде изпратена по електронна поща. Като последват линка, членовете на панела ще бъдат отведени директно към анкетата. Всеки панелист може да вземе участие само веднъж. Няма юридически изисквания за участие в анкетите.
  7. Потребителят е длъжен да поддържа винаги актуали данните, предоставени по време на процеса на регистрация.
 4. Използване на Фарма Експерт
  1. Фарма Експерт е само за Ваша лична употреба. Трети лица нямат право да използват Фарма Експерт.
  2. Достъпът до сървъра на Фарма Експерт е разрешен само от http-заявка чрез уеб браузър. Не е позволено използването на администраторски пароли или представянето им на администратор при използване на уебсайта.
  3. Цялото съдържание, представено на този уебсайт, като конкретни текстове, снимки, графични изображения, музика, лога или търговски марки са обект на закона за защита на авторските права или други разпоредби за защита на интелектуалната собственост. Следователно, с изключение на договорното използване на Фарма Експерт, те не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, редактирани, превеждани, съхранявани или обработвани по друг начин и на други носители, включително в електронна форма. Всяко използване, и по-специално използването на текст, части от текст, звук или изображения, изискват предварително съгласие на съответните автори или ползватели на права.
 5. Прекратяване
  1. Потребителят може да изтрие своя акаунт по всяко време, без да посочва причини за това и без предизвестие. Веднага щом потребителският акаунт бъде изтрит, личните данни на потребителя, които са били необходими за регистрацията му във Фарма Експерт ще бъдат изтрити в рамките на един месец, освен ако няма задължение за запазване на данните от определени закони или законови разпоредби.
  2. ФЬОНИКС Фарма може да прекрати участието на потребител във Фарма Експерт, като даде един месец предизвестие по имейл и може да изтрие потребителски акаунт, ако съответният потребител не е участвал в нито едно проучване през последните 12 месеца.
  3. ФЬОНИКС Фарма има право да изтрие потребителски акаунт на потребител, ако има основателна причина за това и по този начин изключва потребителя от по-нататъшното използване на Фарма Експерт. Важна причина за изтриването на потребителски акаунт съществува в следните случаи:
   • Потребителят е предоставил невярна информация по време на процеса на регистрация;
   • Потребителят вече не е клиент на ФЬОНИКС Фарма;
   • В случай на множество регистрации на един потребител;
   • В случай на нарушения на Условията за ползване;
   • Ако резултатите от онлайн проучване са умишлено фалшифицирани чрез злоупотреба (напр. предоставяне на невярна информация по време на регистрация);
   • В случай на нарушения на законовите забрани, по-специално на авторското право, закона за конкуренцията или разпоредби за защита на личните данни.
 6. Промяна или прекратяване на Фарма Експерт, Достъпност
  1. ФЬОНИКС Фарма си запазва правото да променя съдържанието на експертния панел Фарма Експерт по всяко време, по-специално да премахне определено съдържание. ФЬОНИКС Фарма също си запазва правото на преустановяване съществуването на Фарма Експерт като цяло.
  2. ФЬОНИКС Фарма непрекъснато работи, за да направи Фарма Експерт достъпна за употреба без прекъсвания. Въпреки това, техническите проблеми не могат да бъдат изключени. Потребителят не може да предявява претенции срещу ФЬОНИКС Фарма при прекъсване или други технически пречки.
 7. Отказ от отговорност
  1. Отговорността на ФЬОНИКС Фарма за щети е изключена в случай на лека небрежност от страна на ФЬОНИКС Фарма и неговите свързани страни. Това не важи за нарушения на същественo договорно задължение (например задължение, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договор и на чието спазване потребителят може редовно да разчита); в този случай отговорността е ограниченa до предвидимите щети, характерни за договора. Това ограничение на отговорността не важи за искове при застрашаване на живота, тялото или здравето.
  2. В противен случай ФЬОНИКС Фарма носи отговорност в съответствие с нормативните разпоредби.
 8. Защита на данните
  1. Като се регистрирате във Фарма Експерт или като ни предоставите данни в обхвата на проведени проучвания, Вие се съгласявате да използваме данните Ви за целите на пазарни проучвания.
  2. Ние събираме, обработваме и използваме само лични данни, които самият участник доброволно предоставя и ги използваме само за целите на Фарма Експерт. В допълнение, ние събираме, обработваме и използваме лични данни на участниците само ако участникът е дал съгласие за това или ако Закона за защита на личните данни или друга законова разпоредба го разпорежда или разрешава.
  3. Подробности относно събирането, обработката и използването на лични данни можете да намерите в нашата Декларация за поверителност.
 9. Връзки към други уебсайтове

  Фарма Експерт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. ФЬОНИКС Фарма не проверява съдържанието и дизайна на уебсайтове на трети страни и не поема никаква отговорност за съдържанието и дизайна на уебсайтове на трети страни, нито ФЬОНИКС Фарма приема тези уебсайтове и тяхното съдържание като свое. Ако ФЬОНИКС Фарма установи или бъде информирана по друг начин, че конкретно съдържание на уебсайт на трета страна, към който има предоставена връзка, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, ФЬОНИКС Фарма ще го изтрие.

 10. Стимули/Поощрения
  1. Ако се предоставят предимства, награди или други стимули за участие в онлайн проучвания, това ще бъде изрично посочено в съответното проучване. Стимулите се предоставят само за попълнени анкети.
  2. Опитите за измама могат да доведат до завеждане на иск и до изключване от платформата.
 11. Лотария
  1. Награди могат да бъдат раздадени за участие в анкети. Ще бъде обявена томболата за наградите преди анкетата. Правни средства за защита са изключени; няма подлежащ на изпълнение иск за изплащане на наградите. ФЬОНИКС Фарма ще Ви информира за Вашата награда по имейл или по пощата.
  2. Само участници, които са попълнили анкетата в посочения период ще се вземат предвид за томболите. Многократно участие не е възможно. Опитите да измамата могат да доведат до отнемане на наградата и прекратяване на участието в платформата за проучвания.
  3. Тегленето на победителите става автоматично и без влиянието на ФЬОНИКС Фарма. Служителите на ФЬОНИКС Фарма, както и техните роднини не могат да участват в томболите и в раздаването на награди. Победителите ще бъдат уведомени чрез писмо изпратено по куриерска фирма или чрез електронната им поща. Плащане в брой на цената не е възможно. Наградите ще бъдат изпратени чрез куриерска фирма. Ние не поемаме никаква отговорност за загуба на награди или уведомяване за печалби.
 12. Приложимо законодателство

  Мястото на изпълнение е България. Прилага се българското законодателство.

< НАЗАД